App de studio

Om je een berichtje terug te kunnen sturen hebben we onderstaande gegevens van je nodig.
Thanks voor je bericht!

Gebruiksvoorwaarden website

SLAM! WEBSITE VOORWAARDEN
Welkom op een van de websites van SLAM!. Deze website (“Website”) is eigendom van SLAM!FM B.V., dan wel een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk: “SLAM!” of “wij”).

Onderstaande voorwaarden (“Website voorwaarden”) geven de voorwaarden aan waaronder bezoekers van de Websites van SLAM! gebruik kunnen maken. Ook onze Privacy Policy en Cookie Policy zijn van toepassing op het gebruik van de Websites. Vragen over deze Website voorwaarden kunnen worden gesteld via privacy@slam.nl.

1 Toepasselijkheid

 • 1.1  Door de Website te bezoeken en te gebruiken, aanvaard je de Website voorwaarden, onze Privacy Policy en Cookie Policy. Alle documenten zijn te raadplegen, downloaden en printen via www.slam.nl.
 • 1.2  Indien de Website gebruik maakt van diensten van derden, kunnen tevens algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing zijn. SLAM! is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookie beleid van derden. Als via de Website kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid deze Website voorwaarden, onze Privacy Policy en Cookie Policy prevaleren.
 • 1.3  SLAM! kan deze Website voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw bezoek aan de Websites zijn steeds de op dat moment geldende Website voorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze Website voorwaarden bij elk bezoek aan een van de Websites te checken.

2 Gebruik van de Websites

 • 2.1  Op de Websites van SLAM! kun je informatie vinden over de producten en diensten van SLAM!. Ook kun jij je op sommige Websites registreren, bijvoorbeeld om je op te geven voor deelname aan een radio- of televisieprogramma, een radio- of televisieprogramma als bezoeker bij te wonen, of deze bijvoorbeeld te gebruiken als ‘2nd screen’ gedurende een televisie-uitzending, etc.
 • 2.2  Indien jij je via een van de Websites registreert, bescherm dan jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen. Zorg er steeds voor dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten zodat wij jouw account kunnen blokkeren. Doe je dat niet, dan kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen.
 • 2.3  Indien jij via de Websites informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content kunt aanleveren (“Bijdrage”), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeer je dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaar je SLAM! voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage.
 • 2.4  Door het insturen, plaatsen of uploaden van jouw Bijdrage, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop – voor zover deze bij jou berusten – overgedragen aan SLAM!, zonder dat SLAM! jou daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal jij daartoe op eerste verzoek van SLAM! alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op jouw Bijdrage niet mogelijk is, verstrek jij hierbij aan SLAM! een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. Jij doet hierbij jegens SLAM! afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van jouw Bijdrage, is SLAM! bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via televisieprogramma’s, social media en websites.

3 Intellectuele eigendomsrechten

 • 3.1  Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) Websites, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij SLAM!, dan wel haar licentiegevers. Zonder toestemming van SLAM! is het niet toegestaan om (delen van) de Websites te kopiëren of de merken van SLAM! te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan de Websites te framen.
 • 3.2  Je zal de naam en reputatie van SLAM! te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat jouw gebruik van de Websites op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van SLAM!.

4 Aansprakelijkheid

 • 4.1  De Websites zijn met de grootste zorg samengesteld. SLAM! kan echter niet garanderen dat de Websites altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn of zullen werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. SLAM! behoudt zich het recht voor de Websites (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten uit kan ontlenen.
 • 4.2  SLAM! is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die jij of derden via de Websites plaatsen of verschaffen. SLAM! behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de Websites worden geplaatst.
 • 4.3  SLAM! is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Websites of andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.
 • 4.4  De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van SLAM!.
 • 4.5  Onverminderd het elders bepaalde, vrijwaar je SLAM! voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Websites, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens SLAM!, een andere gebruiker van de Websites dan wel een derde. Je zal SLAM! alle schade en kosten vergoeden die SLAM! als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

5 Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

 • 5.1  Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • 5.2  De Website voorwaarden doen geen afbreuk aan jouw dwingendrechtelijke rechten als consument.
 • 5.3  Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

Laatste update: 8 februari 2016

Download de website voorwaarden

Official partner

SLAM FM!