App de studio

Om je een berichtje terug te kunnen sturen hebben we onderstaande gegevens van je nodig.
De captcha mag niet leeg zijn.
Thanks voor je bericht!

Algemene Voorwaarden

SLAM! ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor SLAM! zijn de algemene voorwaarden van RadioCorp Holding B.V. (hierna te noemen Radiocorp) van toepassing.

Artikel 1
A. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes en opdrachten tussen RadioCorp en koper/opdrachtgever (hierna: opdrachtgever) ten aanzien van de verkoop van commercialzendtijd op de radiozender SLAM!, het leveren van branded content, het organiseren van acties, het plaatsen van uitingen op de websites van SLAM! en alle andere door RadioCorp geleverde goederen of diensten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

B. Van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomsten, afspraken, bedingen of (algemene) voorwaarden, waaronder de (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door of namens RadioCorp aanvaard.

Artikel 2
Alle offertes van RadioCorp zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3
A. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle geoffreerde en in rekening gebrachte bedragen exclusief BTW.

B. Opdrachtgever is gehouden alle van toepassing zijnde belastingen en/of heffingen te voldoen, ook als deze zijn ingevoerd of van kracht geworden na het sluiten van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden of vernietigen. De belastingen en heffingen worden door RadioCorp aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 4
A. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

B. De opdrachtgever is in gebreke enkel door het laten verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe vereist is. Betaling van een gedeelte van het verschuldigde bedrag geldt als niet-tijdige betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

C. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van zowel gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten indien en zodra RadioCorp haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven. In afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is opdrachtgever gehouden de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, met een minimum van 15% van de totaal openstaande hoofdsom en een minimum van EUR 125,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

D. Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling, is RadioCorp gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat RadioCorp hierbij aansprakelijk is voor enige hierdoor door opdrachtgever geleden schade.

E. In geval de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling is RadioCorp gerechtigd alle openstaande facturen en overige vorderingen direct en ineens op te eisen, zonder hierbij te zijn gehouden aan enige betalingstermijn.

F. Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling, is RadioCorp tevens gerechtigd directe en volledige betaling te eisen van de op dat moment, conform de tussen partijen bestaande overeenkomsten gereserveerde maar nog niet verbruikte zendtijd, waarbij RadioCorp ingevolge art. 4D gerechtigd is haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling van de gereserveerde maar nog niet verbruikte zendtijd heeft plaatsgevonden. Het verlies van enige gereserveerde zendtijd komt te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5
A. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud van de uit te zenden commercials. De opdrachtgever staat ervoor in dat de uit te zenden commercials geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom, de inhoud van de commercials niet in strijd is met wet- en regelgeving, niet onrechtmatig is en dat de commercials voldoen aan de van toepassing zijnde reclameregels, waaronder in ieder geval de Nederlandse Reclame Code.

B. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige en volledig aanlevering van de benodigde gegevens met betrekking tot de muziek of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat onderdeel uitmaakt van een voor uitzending aangeboden commercial conform de daarvoor geldende reglementen en aanmeldingsprocedures zoals gehanteerd door de relevante collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten.

C. RadioCorp is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onrechtmatige inhoud en/of inhoud die inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van de commercials. Opdrachtgever vrijwaart RadioCorp voor alle geleden schade, opgelegde boetes, gemaakte juridische kosten en rectificatiekosten, volgend uit de uitzending van de commercial als gewenst door de opdrachtgever.

Artikel 6
A. RadioCorp is gerechtigd bepaalde ter uitzending opgegeven commercials te weigeren wegens inhoud, aard, strekking, strijdig met eigen belangen of andere redenen, zonder verplicht te zijn aan opdrachtgever de reden op te geven. RadioCorp houdt zich bij het wel of niet aanvaarden van aangeboden commercials in ieder geval aan de richtlijnen zoals deze voor etherreclame door de Stichting Etherreclame zijn opgesteld.

B. RadioCorp is gerechtigd met onmiddellijke ingang uitzending van commercials en/of plaatsing van uitingen op websites te beëindigen, indien een commercial of uiting naar het oordeel van RadioCorp niet langer voldoet aan de daarvoor geldende vereisten, in het bijzonder de in artikel 5A en 5B van deze voorwaarden genoemde vereisten, dan wel indien naar het oordeel van RadioCorp gegronde bezwaren zijn gemaakt tegen eerdere uitzending of plaatsing of dergelijke bezwaren te verwachten zijn bij verdere uitzending of plaatsing. Opdrachtgever blijft in dat geval gehouden de volledig overeengekomen vergoeding voor de uitzending of plaatsing te voldoen. RadioCorp is niet gehouden enige schade te vergoeden die door deze beëindiging veroorzaakt wordt, tenzij RadioCorp in redelijkheid niet tot beëindiging had mogen besluiten.

Artikel 7
Opdrachten, waarbij een bepaalde zendtijd als voorwaarde wordt gesteld en waarvoor een speciale zendtijdtoeslag wordt betaald worden onder voorbehoud van technische en/of andere omstandigheden als zodanig uitgevoerd. Mocht de commercial door vorenstaande redenen niet op gewenst tijdstip kunnen worden uitgezonden, zal deze op een ander tijdstip worden uitgezonden en zal de toeslag niet worden berekend. De opdrachtgever is in dat geval niettemin de dan geldende zendtijdkosten verschuldigd, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8
Spotzendtijd vanuit een barterovereenkomst wordt ingezet bij beschikbaarheid, na het plannen van betaalde spotzendtijd. Bartercampagnes worden gepland in het tijdvlak maandag t/m zondag van 06.00-24.00 uur tegen bruto spotzendtijdtarief.

Artikel 9
A. Indien opdrachtgever van mening is dat RadioCorp toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen, dient opdrachtgever dit binnen 8 dagen na de dag van uitzending schriftelijk en deugdelijk onderbouwd aan RadioCorp te melden. Bij gebreke van een schriftelijke kennisgeving en/of deugdelijke onderbouwing binnen de gestelde termijn vervalt iedere aanspraak van opdrachtgever.

B. De aansprakelijkheid van RadioCorp is te allen tijde beperkt tot het bedrag ter hoogte van de betreffende contractsom exclusief BTW, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van RadioCorp.

C. RadioCorp is niet aansprakelijk voor de vergoeding van indirecte schade (bedrijfsschade, schade van derden, winstderving, etc).

D. Verrekening van een (vermeende) schadevordering met aan RadioCorp verschuldigde bedragen is niet toegestaan.

Artikel 10
In geval van overmacht aan de zijde van Radiocorp wordt de nakoming van de verplichtingen van RadioCorp van rechtswege opgeschort voor de duur van overmachttoestand. Van het intreden van de overmachttoestand zal RadioCorp de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededeling doen. In afwijking van artikel 6:265 BW is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval van overmacht.

Artikel 11
RadioCorp is bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement en/of liquidatie van (de onderneming van) opdrachtgever.

Artikel 12
A. Commercials worden, tenzij anders overeengekomen, in een roterend schema uitgezonden gedurende de reclamezendtijd.

B. RadioCorp staat er niet voor in dat commercials die gelijksoortige producten of diensten aanprijzen niet in hetzelfde reclameblok worden uitgezonden of in dezelfde periode op een website worden vertoond.

C. Zendtijd welke door opdrachtgever is geboekt c.q. is gereserveerd, doch niet binnen de geboekte c.q. gereserveerde termijn wordt gebruikt, dient door opdrachtgever volledig te worden voldaan.

Artikel 13
A. Ofschoon bij het uitzenden alle aandacht aan de opgegeven commercials wordt besteed, kunnen desondanks fouten plaatsvinden. RadioCorp is niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

B. De uitvoering van correctieorders (aanvragen tot verplaatsing van de gereserveerde zendtijd) kan door RadioCorp niet worden gegarandeerd gelet op de gereserveerde zendtijd van derden. Gereserveerde zendtijd kan nooit naar een tijdstip buiten de contractstermijn worden verplaatst.

Artikel 14
A. De nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling zullen partijen gebonden zijn aan een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

B. RadioCorp is gerechtigd de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 15
Op de overeenkomst tussen RadioCorp en opdrachtgever en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.