Now Live:
Bedankt!
Bekijk
Stations
SLAM! Non-stop
SLAM! Housuh In De Pauzuh
SLAM! 40
SLAM! 00's
SLAM! Hardstyle
SLAM! The Boom Room
SLAM! MixMarathon
SLAM! Juize
Now live on SLAM!:
Luister ook naar:
SLAM! Non-stop
SLAM! Housuh In De Pauzuh
MEER STATIONS
SLAM!
SLAM! 40
SLAM!
SLAM! 00's
SLAM!
SLAM! Hardstyle
SLAM!
SLAM! The Boom Room
SLAM!
SLAM! MixMarathon
SLAM!
SLAM! Juize

ALGEMENE VOORWAARDEN

SPELVOORWAARDEN SLAM!

Op al de acties of spellen van SLAM! waarmee prijzen gewonnen kunnen worden zijn deze Spelvoorwaarden van toepassing. Voor specifieke acties kunnen daarnaast Aanvullende Spelvoorwaarden gelden. Die kunnen afwijken van deze Algemene Spelvoorwaarden, in dat geval prevaleren de Aanvullende Spelvoorwaarden.

1. Acties, spellen en Prijzen
SLAM! organiseert regelmatig acties en spellen. Een actie is een éénmalige promotie ten dienste van de producten of diensten van de adverteerder of sponsor die de prijs ter beschikking stelt. Een spel is een terugkerende promotie ten dienste van SLAM! en/of haar radiostation(s).

De waarde van de uit te keren prijzen varieert per spel of actie. Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door SLAM!. Tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is vermeldt. Acties of spellen worden door SLAM! aangekondigd via haar radiostation(s) en haar website. In de radio-uitzending wordt de actie of het spel kort aangekondigd, op de website zijn de volledige voorwaarden raadpleegbaar. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. Tenzij anders vermeld in de Aanvullende Spelvoorwaarden. Een prijs die bij SLAM! kan worden gewonnen, wordt door een adverteerder of sponsor ter beschikking gesteld. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door SLAM! of door de adverteerder/sponsor. In dit laatste geval is SLAM! niet verantwoordelijk. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting van het evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
SLAM! is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie.

SLAM! is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook.
Indien een deelnemer voor of tijdens de uitzending wordt gebeld in verband met een actie of spel en de deelnemer neemt de telefoon niet op en/of de verbinding valt om welke reden dan ook weg, dan vervalt het recht op deelname en op het winnen van de prijs. De DJ of medewerker van SLAM! belt ieder nummer in beginsel slechts één keer op. De DJ of medewerker van SLAM! mag zelf beslissen om een nummer nogmaals te bellen als geen verbinding tot stand komt.

Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. Indien een winnaar om welke reden dan ook geen recht blijkt te hebben op de prijs of indien een winnaar de prijs niet incasseert, wordt geen nieuwe winnaar getrokken. Bij vals spel of ander misbruik door een deelnemer, kan SLAM! deze deelnemer het recht op een prijs en op verdere deelname aan spellen of acties van SLAM! ontzeggen. Prijswinnaars op één van de programmakanalen van SLAM! zijn na het winnen van een prijs voor 30 dagen uitgesloten van deelname aan acties van dat desbetreffende programmakanaal.

2. Deelnemers en deelname
Alle werknemers van SLAM! en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan acties of spellen van SLAM!.
Deelnemers/winnaars jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Voor specifieke acties kunnen in de Aanvullende Voorwaarden deelnemers jonger dan 18 jaar worden uitgesloten van deelname.

SLAM! verzoekt de winnaar van de hoofdprijs een paar keer medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten, voornamelijk op de radiozenders van SLAM!.
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens en/of inzending(tekst, foto, video of audio) ten behoeve van de afwikkeling van het spel of de actie. SLAM! mag de verstrekte persoonsgegevens en/of inzending in het kader van promotie van het spel of de actie en/of de bekendmaking van de winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Alle inzendingen blijven eigendom van SLAM! en kunnen gebruikt worden in interne en externe uitingen.
Deelname kan op verschillende manieren (telefonisch, per SMS, per whatsapp, per e-mail, door het uploaden van (video)bestanden etc.). In de aankondiging van het spel of de actie wordt vermeld hoe er kan worden deelgenomen (“wat moet je doen”). Volledig geautomatiseerde deelname is niet toegestaan. Kosten van deelname worden waar mogelijk vermeld, zo ook in deze voorwaarden hieronder.

3. Trekking en Uitslag
Winnaars of mogelijke winnaars van een spel of actie worden blind getrokken uit alle toegelaten deelnemers. Bij sommige acties of spellen moet de geselecteerde deelnemer na geselecteerd te zijn ook nog een of meerdere vragen beantwoorden om een prijs te kunnen winnen.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Winnaars worden in een radio-uitzending bekend gemaakt.
SLAM! zal zorgdragen voor de inhouding en aangifte van kansspelbelasting, tenzij anders vermeld in de Aanvullende Spelvoorwaarden. Dit alleen als dit van toepassing is.

4. Verzending
SLAM! is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de winnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de winnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan SLAM! niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door PostNL of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

5. Kosten deelname per SMS/Telefoon
De kosten voor deelname per SMS bedragen € 0,45 per ontvangen bericht plus de (individuele) kosten voor het versturen van een sms bericht. De individuele kosten voor het versturen van een sms bericht kunnen verschillen per operator, abonnement of prepaidtariefstelling en per eventuele SMSbundel (meest variërend tussen ca. € 0,06 en ca. EUR 0,20 per SMS).
Indien SLAM! gebruik maakt van keywords, (bijvoorbeeld sms ‘STUDIO’, dan is “studio” het keyword) is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf het keyword ook juist in een sms-bericht te plaatsen. Indien dit niet het geval is vervalt jouw deelname aan de actie en kunnen wel kosten in rekening worden gebracht.

SLAM! is per telefoon te bereiken op het nummer 0909-3006363. De kosten voor het gebruik van dit nummer bedragen € 0,45 per gesprek plus eventueel de kosten voor het gebruik van een mobiele telefoon.

6. Algemeen
Door deel te nemen aan acties of spellen SLAM! aanvaard je deze voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of spellen Aanvullende Spelvoorwaarden worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze voorwaarden. Bij verschillen prevaleren de Aanvullend Spelvoorwaarden.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door SLAM! worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
SLAM! behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een spel of actie te allen tijde te beëindigen, verlengen of deze voorwaarden te wijzigen. Lopende een spel of actie worden voorwaarden niet ten nadele van deelnemers aangepast.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist SLAM!. De winnaars van een actie geven toestemming dat beeldmateriaal gemaakt tijdens het evenement, concert of actiedag gebruikt mag worden door SLAM! voor interne en externe publicatie.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SLAM!

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van Radiocorp Holding B.V. en al haar (klein)dochters, waaronder SLAMFM B.V., allen gevestigd en kantoorhoudend te Naarden (hierna: SLAM!).

Artikel 1
A. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes en opdrachten tussen SLAM! en koper/opdrachtgever (hierna: opdrachtgever) ten aanzien van de verkoop van commercialzendtijd op de radiozenders SLAM! en/of 100% NL, het leveren van branded content, het organiseren van acties, het plaatsen van uitingen op de websites van SLAM! en/of 100% NL en alle andere door SLAM! geleverde goederen of diensten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
B. Van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomsten, afspraken, bedingen of (algemene) voorwaarden, waaronder de (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door of namens SLAM! aanvaard.

Artikel 2
Alle offertes van SLAM! zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3
A. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle geoffreerde en in rekening gebrachte bedragen exclusief BTW.
B. Opdrachtgever is gehouden alle van toepassing zijnde belastingen en/of heffingen te voldoen, ook als deze zijn ingevoerd of van kracht geworden na het sluiten van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden of vernietigen. De belastingen en heffingen worden door SLAM! aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 4
A. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
B. De opdrachtgever is in gebreke enkel door het laten verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe vereist is. Betaling van een gedeelte van het verschuldigde bedrag geldt als niet-tijdige betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
C. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van zowel gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten indien en zodra SLAM! haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven. In afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is opdrachtgever gehouden de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, met een minimum van 15% van de totaal openstaande hoofdsom en een minimum van EUR 125,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
D. Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling, is SLAM! gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat SLAM! hierbij aansprakelijk is voor enige hierdoor door opdrachtgever geleden schade.
E. In geval de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling is SLAM! gerechtigd alle openstaande facturen en overige vorderingen direct en ineens op te eisen, zonder hierbij te zijn gehouden aan enige betalingstermijn.
F. Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling, is SLAM! tevens gerechtigd directe en volledige betaling te eisen van de op dat moment, conform de tussen partijen bestaande overeenkomsten gereserveerde maar nog niet verbruikte zendtijd, waarbij SLAM! ingevolge art. 4D gerechtigd is haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling van de gereserveerde maar nog niet verbruikte zendtijd heeft plaatsgevonden. Het verlies van enige gereserveerde zendtijd komt te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5
A. Binnen de door haar gereserveerde reclamezendtijd kan opdrachtgever in de reclameblokken die in de programma’s van het radiostation worden uitgezonden, radiocommercials doen uitzenden, waarbij elke radiocommercial een duur heeft van minimaal 5 seconden.
Radiocommercials worden aanvaard met een lengte van een veelvoud van 5 seconden. Bij overschrijding van de gestelde lengte in seconden wordt de naast hogere lengte berekend.
B. Elke aangeboden reclamecommercial, al dan niet muziek bevattende, dient vergezeld te gaan van een volledig ingevuld “begeleidingsformulier voor een radiocommercial” ten behoeve van de vereniging BUMA en de stichting STEMRA. Bij afwezigheid van dit formulier wordt de opdrachtgever geacht volledige vrijwaring aan RadioCorp te hebben gegeven ter zake van eventuele aanspraken van STEMRA en/of individuele auteurs en uitgeverijen.
C.Radiocommercials alsmede begeleidingsformulieren van BUMA/STEMRA dienen uiterlijk 2 werkdagen voor de eerste uitzenddatum bij RadioCorp te worden aangeleverd en dienen te voldoen aan de technische voorschriften.
D. Indien is overeengekomen dat radiocommercials herhaald worden, kan RadioCorp en/of het radiostation eisen dat de bijbehorende muziek steeds opnieuw wordt bijgeleverd in verband met de verplichting neergelegd in art. 17b Auteurswet.
E. Indien het uitzendmateriaal niet volgens de genoemde normen wordt aangeleverd, behoudt RadioCorp zich het recht voor de geplande uitzending op te schorten of aan deze naar eigen goeddunken invulling te geven, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot prompte betaling van de overeengekomen prijs en eventueel bijkomende kosten.
F. Het is de adverteerder niet toegestaan om in de aan haar toekomende reclamezendtijd reclamemateriaal te doen uitzenden anders dan met betrekking tot de door haar aangevraagde producten en diensten zoals vermeld op het uitzendschema, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van RadioCorp.
G. RadioCorp is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onrechtmatige inhoud en/of inhoud die inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van de commercials. Opdrachtgever vrijwaart RadioCorp voor alle geleden schade, opgelegde boetes, gemaakte juridische kosten en rectificatiekosten, volgend uit de uitzending van de commercial als gewenst door de opdrachtgever.

Artikel 6
A. SLAM! is gerechtigd bepaalde ter uitzending opgegeven commercials te weigeren wegens inhoud, aard, strekking, strijdig met eigen belangen of andere redenen, zonder verplicht te zijn aan opdrachtgever de reden op te geven. SLAM! houdt zich bij het wel of niet aanvaarden van aangeboden commercials in ieder geval aan de richtlijnen zoals deze voor etherreclame door de Stichting Etherreclame zijn opgesteld.
B. SLAM! is gerechtigd met onmiddellijke ingang uitzending van commercials en/of plaatsing van uitingen op websites te beëindigen, indien een commercial of uiting naar het oordeel van SLAM! niet langer voldoet aan de daarvoor geldende vereisten, in het bijzonder de in artikel 5A en 5B van deze voorwaarden genoemde vereisten, dan wel indien naar het oordeel van SLAM! gegronde bezwaren zijn gemaakt tegen eerdere uitzending of plaatsing of dergelijke bezwaren te verwachten zijn bij verdere uitzending of plaatsing. Opdrachtgever blijft in dat geval gehouden de volledig overeengekomen vergoeding voor de uitzending of plaatsing te voldoen. SLAM! is niet gehouden enige schade te vergoeden die door deze beëindiging veroorzaakt wordt, tenzij SLAM! in redelijkheid niet tot beëindiging had mogen besluiten.

Artikel 7
Opdrachten, waarbij een bepaalde zendtijd als voorwaarde wordt gesteld en waarvoor een speciale zendtijdtoeslag wordt betaald worden onder voorbehoud van technische en/of andere omstandigheden als zodanig uitgevoerd. Mocht de commercial door vorenstaande redenen niet op gewenst tijdstip kunnen worden uitgezonden, zal deze op een ander tijdstip worden uitgezonden en zal de toeslag niet worden berekend. De opdrachtgever is in dat geval niettemin de dan geldende zendtijdkosten verschuldigd, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8
Spotzendtijd vanuit een barterovereenkomst wordt ingezet bij beschikbaarheid, na het plannen van betaalde spotzendtijd. Bartercampagnes worden gepland in het tijdvlak maandag t/m zondag van 06.00-24.00 uur tegen bruto spotzendtijdtarief.

Artikel 9
A. Indien opdrachtgever van mening is dat SLAM! toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen, dient opdrachtgever dit binnen 8 dagen na de dag van uitzending schriftelijk en deugdelijk onderbouwd aan SLAM! te melden. Bij gebreke van een schriftelijke kennisgeving en/of deugdelijke onderbouwing binnen de gestelde termijn vervalt iedere aanspraak van opdrachtgever.
B. De aansprakelijkheid van SLAM! is te allen tijde beperkt tot het bedrag ter hoogte van de betreffende contractsom exclusief BTW, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van SLAM!.
C. SLAM! is niet aansprakelijk voor de vergoeding van indirecte schade (bedrijfsschade, schade van derden, winstderving, etc).
D. Verrekening van een (vermeende) schadevordering met aan SLAM! verschuldigde bedragen is niet toegestaan.

Artikel 10
In geval van overmacht aan de zijde van SLAM! wordt de nakoming van de verplichtingen van SLAM! van rechtswege opgeschort voor de duur van overmachttoestand. Van het intreden van de overmachttoestand zal SLAM! de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededeling doen. In afwijking van artikel 6:265 BW is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval van overmacht.

Artikel 11
SLAM! is bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement en/of liquidatie van (de onderneming van) opdrachtgever.

Artikel 12
A. Commercials worden, tenzij anders overeengekomen, in een roterend schema uitgezonden gedurende de reclamezendtijd.
B. SLAM! staat er niet voor in dat commercials die gelijksoortige producten of diensten aanprijzen niet in hetzelfde reclameblok worden uitgezonden of in dezelfde periode op een website worden vertoond.
C. Zendtijd welke door opdrachtgever is geboekt c.q. is gereserveerd, doch niet binnen de geboekte c.q. gereserveerde termijn wordt gebruikt, dient door opdrachtgever volledig te worden voldaan.

Artikel 13
A. Ofschoon bij het uitzenden alle aandacht aan de opgegeven commercials wordt besteed, kunnen desondanks fouten plaatsvinden. SLAM! is niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.
B. De uitvoering van correctieorders (aanvragen tot verplaatsing van de gereserveerde zendtijd) kan door SLAM! niet worden gegarandeerd gelet op de gereserveerde zendtijd van derden. Gereserveerde zendtijd kan nooit naar een tijdstip buiten de contractstermijn worden verplaatst.

Artikel 14
A. De nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling zullen partijen gebonden zijn aan een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
B. SLAM! is gerechtigd de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 15
Op de overeenkomst tussen SLAM! en opdrachtgever en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Wat wil je kwijt aan de studio?
Asset error